Disclaimer

ALGEMEEN

Deze   verkoopsvoorwaarden   regelen   het   gebruik   van   de   website   van   de   Intro Fashionstore bvba met ondernemingsnummer 0897.163.985 en maatschappelijke zetel te Denderleeuw, Steenweg 272 ( hierna ‘de  verkoper’  genoemd  ).  De  verkoopsvoorwaarden zijn  ook  van  toepassing  telkens  wanneer  een reservatie of bestelling via de webshop van Intro Fashionstore wordt geplaatst via https://www.intro-fashionstore.be/.

De website van de Intro Fashionstore werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voor  het  plaatsen  van  een  bestelling  is  het  aanvaarden  van  de  algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.

Inlichtingen die niet in deze voorwaarden te vinden zijn, kunnen worden teruggevonden op de website onder de ‘FAQ’.

 

AANBOD EN BESTELLING

Bestellingen via de  website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te  worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 9.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen met de klantendienst, door bijkomende inlichtingen via het contactformulier op de website, of via e-mail aan webshop@intro-fashionstore.be. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

 

BETALING

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling.

Leveringen binnen België, boven 65 euro, zijn steeds gratis. Onder de 65 euro zal de koper verzendkosten dienen te betalen van 4,95 euro. Voor Nederlandse verzendingen bedraagt de verzendkost steeds 6,95 euro. Alle andere tarieven voor buitenlandse zendingen, kunnen steeds geraadpleegd worden op onze website.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, PayPall, Belfius online, ING online, KBC online of ING online. Er kan ook worden betaald met cadeaubonnen.

 

BEVESTIGING BESTELLING

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

 

LEVERING

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres of door afhaling in één van de winkels van Intro Fashionstore. Leveringen in het buitenland gebeuren enkel op het door de klant opgegeven adres. De gekozen leveringsmogelijkheid beïnvloedt de leveringstermijn.

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30  dagen  na  ontvangst  van  de  betaling voor  levering  in  België  en  Nederland, en  minimaal 2 werkdagen en maximaal 30 dagen in andere landen. De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

 

RESERVEREN

Naast bestellen kan de klant via de webshop ook kosteloos artikelen reserveren. Aan een reservering is geen aankoopverplichting verbonden. De reservering wordt pas geaccepteerd wanneer een bepaald artikel daadwerkelijk   beschikbaar   is   in   de   opgegeven   winkel,   waarna   aan   de   klant   per   e-mail   een reserveringsbevestiging wordt verzonden. De gereserveerde artikelen worden na het verzenden van de reserveringsbevestiging gedurende vijf dagen ter beschikking gehouden van de klant in de gekozen winkel. Bij een reservering is enkel een betaling in het winkelpunt mogelijk.

Reservering kan geweigerd worden door de verkoper ingeval van vermoeden van kwaadwilligheid en/of commerciële doeleinden die de belangen van de verkoper schaden. Indien de verkoper schade zou lijden door het kwaadwillig plaatsen van bestellingen, behoudt deze zich het recht voor om schadevergoeding te vragen.


RETOUR

Elk besteld artikel kan binnen tien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel in één van de winkels van Intro Fashionstore. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met de gevraagde documenten.

De klant kan ook het artikel binnen de tien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en samen met de gevraagde documenten te worden verzonden aan volgend retouradres: Intro Fashionstore bvba, Essenestraat 4, 1740 Ternat.

De kosten voor de terugzending zijn voor de koper. De artikelen zullen enkel worden aanvaard voor retour indien het artikel in dezelfde staat terugkomt. (onbeschadigd en ongedragen). Schoenen mogen enkel binnen en op een zuivere ondergrond worden aangepast.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde. Of indien gewenst kan het artikel ook geruild worden voor een ander artikel.

 

GARANTIE

Elk  probleem  of  gebrek  met  betrekking  tot  de  levering  van  een  artikel,  beschadiging  of  kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar webshop@intro-fashionstore.be.

In geval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden aan de klantendienst binnen de zeven dagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

 

HANDTEKENING EN BEWIJS

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

Bij een eerste online bestelling of reservatie dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

 

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

 

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De verkoper behoudt zich het recht om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bvb. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.

De  klant  heeft  overeenkomstig met  de  Wet  van  8  december  1992  ter  Bescherming van  de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de klantendienst.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

 

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht.